steagul-romaniei_02.jpg
lupul-dacic-dacia-burebista-decebal-ancient-dacia-roma-rome-sarmisegetuza-regia.jpg
Asociatia româneascã Dacia
Rumænsk forenig Dacia
HOMENoutatiEvenimenteGave til Rumænien 2016Detalii proiect 2016DiverseAhivaContact
DANEMARCA DANMARK
DK.jpg
CVR 35743871
§1. Denumirea si durata de funcționare a Asociatiei (1) Denumirea : Asociatia romaneasca Dacia ( Rumænsk forening Dacia ) CVR 35743871 (www.cvr.dk) (2) Asociatia este non-profit , independenta de institutiile publice , de stat sau private , romane sau sau straine si are caracter apolitic. (3) Asociatia va functiona pe perioada nelimitata,dizolvarea facandu-se conform statutului. § 2 Scopul si obiectivele Asociației (4) Mentinerea si continuitatea identitatii romanesti (5) Promovarea culturii si traditiilor nationale (6) Prevenirea izolarii sociale a romanilor din Danemarca (7) Organizarea de evenimente destinate comunitatii romanesti din Copenhaga si imprejurimi § 3 Veniturile Asociației (8) Cotizatiile de membru (9) Donatii si sponsorizari (10) Suma cotizației și termenele de plată, se stabilesc și pot fi modificate prin decizia Consiliului Director. Modificarea va fi adusă la cunoștința membrilor cu minimum 30 de zile înainte de termenul intrării în vigoare si obligatoriu la inceputul fiecarui an calendaristic (11) Cotizatia anuala este valabila pana la 31 decembrie a fiecarui an. § 4 Organizarea, conducerea, administrarea și controlul Asociației Sectiunea 1 - Membri (12) Activitatea Asociației poate fi sprijinită de orice persoană fizică sau juridică ce respectă statutul și acționează pentru realizarea obiectivelor asociației (13) Calitatea de membru se dobândește la cerere, cu avizul Consiliului Director (14) Statutul de membru este dobandit dupa plata cotizatiei anuale (15) Membrii Asociației au următoarele drepturi: -a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației -b. să propună măsuri de îmbunătățire a organizării și activității Asociației -c. să participe cu drept de vot la adunările generale ale Asociației -d. să participe la evenimentele organizate de Asociație. (16) Membrii Asociației au următoarele obligații: -a. de a respecta statutul Asociației și hotărârile Consiliului Director -b. de a plăti cotizația la termen -c. de a se comporta in mod decent la evenimentele organizate (17) Calitatea de membru al Asociației se pierde: -a. prin nerespectarea prevederilor statutului -b. prin săvârșirea de fapte ilegale, imorale sau care aduc atingere intereselor și prestigiului asociatiei -c. prin neachitarea cotizației la data maximă fixată pentru achitarea acesteia -d. la cerere -e. prin comportament neadecvat sau care disturba evenimentele organizate Secțiunea 2 - Adunarea Generala (18) Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor asociatiei si are urmatoarele atributii: -a. adoptarea si modificarea statutului asociației -b. alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director -c. aprobarea raportului anual al Consiliului Director -d. aprobarea dizolvării şi lichidării asociației la solicitarea Consiliului Director, precum si stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare (19) Adunarea Generală se întrunește o dată pe an. Data, ora, locul și ordinea de zi vor fi anunțate , tuturor membrilor asociației, de Consiliul Director, cu cel puțin 30 de zile ( calendaristice) înainte de data desfășurării. (20) Adunarea Generală este legal constituită când la şedință participă majoritatea simplă a membrilor (cel putin 51%) si adopta hotarari valabile cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti. În cazul în care Adunarea Generala nu întruneşte numărul statutar de participanti, se reconvoaca, iar la urmatoarea sedinta ,hotararile vor fi validate pe principiul 50 %+1 din numarul membrilor prezenti . (21) Calitatea de membru da dreptul la un singur vot în cadrul Adunării Generale. (22) Votul poate fi exprimat si prin posta electronica (email) Votul în cadrul Adunării Generale se exprima liber, deschis, în afara de situațiile cand se poate stabili votarea în secret. Sectiunea 3 - Consiliul Director (23) Consiliul Director este organul de conducere al asociatiei si se conformeaza hotararilor Adunarii Generale (24) Consiliul Director este format din 3 membri (presdinte, vicepresedinte si casier) Poate fi completat cu inca 2 membri supleanti,pentru imbunatatirea activitatii asociatiei, acestia neavand nicio implicare legala in hotararile Consiliului Director. In cazul demisiei unuia din cei 3 membrii ai Consiliului Director,unul din cei 2 supleanti va fi desemnat temporar, prin vot, pana la alegerile urmatoare. (25) Atributiile Consiliului Director : -a. stabilește un plan de activitate și obiective concrete ale organizației -b. urmareste realizarea obiectivelor asociației și standardele stabilite -c. prezinta Adunării Generale raportul de activitate (pentru perioada de mandat) -d. prezinta Adunării Generale raportul asupra bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil -e. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației -f. coopteaza si întreține legături cu sponsori şi asociații similare din tara si strainatate -g. stabileste taxele de participare la diferite acțiuni organizate. -h. convoaca Adunarea Generala